Vi löser dina juridiska frågor och står helhjärtat på din sida.

Vi jobbar efter en timtaxa, vid inledande skede kostnadsfritt

Läs mer om kostnader längst ner på den här sidan.

Kontakta oss

Beskriv kort vad ärendet gäller så återkommer vi till dig inom kort

Skicka

logo_40_Vincent

Juridiska tvister

Det händer ibland att privatpersoner eller företagare hamnar i tvist med någon annan. Det kan t.ex. gälla vid fel som uppkommit vid fastighetsköp och om ditt företag inte får betalt för sina fordringar. Vi företräder dig i tvisten med er motpart.

Vi bistår vid upplösning av äktenskap samt vid tvister i frågor barns vårdnad, boende och umgänge.

logo_40_Vincent

Bouppteckning/arvskifte

Vid någons bortgång är det ofta en mängd olika saker som måste ordnas. Ibland uppstår oklarheter kring arvs- och testamentsfrågor.

Det vi kan bistå med är att tillvarata arvinges rätt till arv, testamentstolkning samt bouppteckningar.

logo_40_Vincent

Familjerätt

Vi hjälper dig med

  • Testamente
  • Bodelningsavtal
  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Gåvobrev

Vi hjälper dig även när du och din partner vill gå skilda vägar samt vid frågor om barns vårdnad, boende och umgänge.

logo_40_Vincent

Skatteprocess

Om du är missnöjd med ett skattebeslut så kan du med förtroende vända dig till oss för att försöka få rättelse antingen via en ny begäran om omprövning eller genom ett överklagande.

Ditt företag kan ha blivit utsatt för en skatterevision. Det är väl investerade pengar att redan i detta skede vända sig till en byrå som kan ge goda råd om hur ni bör bemöta Skatteverket för bästa resultat. Vi biträder dig som ombud vid överklaganden till förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol.

Vi biträder företagare och privatpersoner med skattekonsultationer.

logo_40_Vincent

Fastighetsrätt & hyresrätt

Behöver du hjälp biträder vi dig vid köp och försäljning av fastigheter och vid eventuella tvister angående fastigheter t.ex. vad avser fel i fastighet . Vi hjälper dig även vid upprättande av hyres- och arrendeavtal.

logo_40_Vincent

Skadestånd, försäkringsrätt & skadereglering

Vi biträder privatpersoner och företagare i tvister om skadestånd och rätt till försäkringsersättning. Vi biträder även er i frågor om skadereglering hos försäkringsbolag och vid tvister om skadestånd och rätt till försäkringsersättning.

logo_40_Vincent

Allmän affärsjuridik

Vi hjälper er med aktieägaravtal som ger er en tydlig reglering av rättigheter och skyldigheter mellan ägarna till ditt företag och minimerar risken för konflikt och ökar arbetsglädjen.

Vi hjälper företag och företagare med att upprätta affärsavtal, utforma köp- och försäljningsvillkor samt bistå med avtalsgranskning och förlikningsförhandling vid tvist. Hamnar tvisten i domstol fungerar vi som juridiskt ombud. Det är ofta väl investerade pengar att vända sig en jurist som behärskar affärsjuridik redan i ett tidigt skede för att på detta sätt undvika en stor och dyr rättegång, vilket ofta går att göra genom förhandlingar eller kloka åtgärder.

logo_40_Vincent

Offentlig upphandling

Vi bistår med rådgivning och tolkning i det fall att felaktigheter har uppstått i anbudsprocessen. Utöver det lämnar vi råd angående förfrågningsunderlag, kvalitetssäkrar ert anbud utifrån förfrågningsunderlaget och utför anbudsutvärdering.  Om ni som företagare anser att det finns skäl att överklaga ett tilldelningsbeslut så biträder vi vid s.k. överprövning hos domstol.

logo_40_Vincent

Migrationsrätt och uppehållstillstånd

Har du flyttat till Sverige kan ett juridiskt ombud hjälpa till med att söka eller förnya ditt arbets- och uppehållstillstånd, som kan vara permanent eller tillfälligt. Vi kan även hjälpa din familj med anhöriginvandring från ditt hemland. Kanske har du eller någon i din familj fått avslag på en ansökan av Migrationsverket eller så hotas ni av utvisning? Söker du asyl har du i regel rätt till ett offentligt biträde och du får själv välja ditt ombud. Byrån har mångårig erfarenhet av frågor om uppehållstillstånd. Vi vet därför vad som krävs för att man skall få uppehållstillstånd.

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).

Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.

Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.

Rättshjälp

Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp och staten betalar då en del av ombudskostnaden. Rättshjälp är ett statligt stöd avsett för den som inte kan finansiera anlitandet av ett juridiskt ombud på annat sätt, t ex genom försäkring. Rättshjälp är inte aktuell för dig som tjänar över 260.000 kr per år.

Vi hjälper dig  att söka rättshjälp efter att ha gett dig en rådgivningstimme, som staten kräver att du själv betalar.

Rättsskydd

Om ni behöver mera hjälp t.ex. vid en tvist med någon kan er rättsskyddsförsäkring, som för privatpersoner vanligtvis finns i hemförsäkringen, gälla och betala den större delen av ombudskostnaden. Hur rättsskyddet är utformat framgår av försäkringsvillkoren, oftast betalar ni en självrisk om 20-25% av ombudskostnaden. Vi hjälper er att skriva till försäkringsbolaget.

Sagt av våra klienter:

Telefon

073-264 01 05

Måndag-fredag, 08.00-17.00

E-post

info@vincentjuridik.se

Besök oss på våra kontor

Gällivare, Kiruna, Boden & Luleå